mysql技巧:当记录不存在时插入 如果记录已经存在则更新

wuhongsheng.com 2007年03月21日 03:58 查看7945次 作者: 声仔  【
文章分类:数据库技术

相信很多人都需要用到这个语句,请看下文,在mysql 4.1后有效:
mysql> truncate `200702`;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> select * from `200702`;
Empty set (0.01 sec)

mysql> insert into `200702` (`domain`, `2nd_domain`, `tld`, `query_ns1`, `query_ns2`, `report_date`) values ('dnspod.com', 'dnspod', 'com', 1000, 2000, '2007-02-04') ON DUPLICATE KEY UPDATE `query_ns1` = `query_ns1` + 1000, `query_ns2` = `query_ns2` + 2000;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from `200702`;
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| id | domain | 2nd_domain | tld | query_ns1 | query_ns2 | query_ns3 | query_ns4 | report_date |
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 1 | dnspod.com | dnspod | com | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 2007-02-04 |
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> insert into `200702` (`domain`, `2nd_domain`, `tld`, `query_ns1`, `query_ns2`, `report_date`) values ('dnspod.com', 'dnspod', 'com', 1000, 2000, '2007-02-04') ON DUPLICATE KEY UPDATE `query_ns1` = `query_ns1` + 1000, `query_ns2` = `query_ns2` + 2000;
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)

mysql> select * from `200702`;
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| id | domain | 2nd_domain | tld | query_ns1 | query_ns2 | query_ns3 | query_ns4 | report_date |
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
| 1 | dnspod.com | dnspod | com | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 2007-02-04 |
+----+------------+------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>

当然,建表的时候,千万别忘记了给domain做一个unique
UNIQUE KEY `domain` (`domain`,`report_date`)

 

 

责任编辑:easy

给文章打分...

平均分:0.6(35 次)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
4

顶一下

发表我的见解...

  • 您的大名: 留空为匿名
  • 您的主页:
  • 您的邮箱: